page loader

สำนักงานกฏหมาย WHITEGLOBE

ในปีที่ผ่านมา ตัวเลขจากกระทรวงยุติธรรมของสหราชอาณาจักร (MoJ) เปิดเผยว่าคดีในศาลมากกว่า 2,600 คดี ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากความล้มเหลวในการตีความกฎหมาย ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ให้บริการแปลงานด้านกฎหมายที่ทันสมัยหลายรูปแบบ ไม่ใช่เพียงแค่การตีความศาลเพียงอย่างเดียว แต่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการรับรองกระบวนการยุติธรรมนั้นสมบูรณ์ ไม่ว่าจะพูดภาษาใดในศาล งานแปลที่เป็นลายลักษณ์อักษรส่วนใหญ่จะทำเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพิจารณาคดีมากกว่าในศาล หลายประเทศทั่วโลกต่างเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการแปลงานศาลและการแปลกฎหมาย

ทักษะการแปลทางด้านกฏหมาย
ส่วนหนึ่งของปัญหาการแปลกฎหมายคือทักษะทางภาษา ต้องการมีความเข้าใจรายละเอียดในหลาย ๆ ด้านของระบบกฎหมายที่เป็นปัญหาพร้อมกับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการของกฏหมาย ล่ามสามารถอธิบายกระบวนการของตำรวจหรือกระบวนการทางศาลกับจำเลยได้อย่างไร

ความรู้ดังกล่าวต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างมาก อย่าว่าแต่สองภาษาเลย ภาษาเดียวก็ยังไม่ไหว นี่เป็นวิธีที่จะอธิบายปัญหาที่ระบบกฎหมายที่ต้องเผชิญกับความยุ่งยาก เมื่อต้องจัดหานักแปลที่มีทักษะที่เหมาะสม

ความจริงที่ว่า ผู้ที่ดำเนินการตีความหมายของศาล จำเป็นที่จะต้องลดปัญหาลงเพื่อความโปร่งใสปลอดภัย สิ่งนี้เป็นการยากที่จะหาผู้แปลภาษา ที่พูดน้อยกว่าปกติในช่วงเวลาสั้น ๆ เช่นเดียวกับทักษะทางภาษาที่เกี่ยวข้องความรู้การแปลงานศาลที่ต้องการความปลอดภัยที่เหมาะสมนั้น มีอยู่น้อยมาก

ไวท์โกลบ ให้การสนับสนุน บริษัทกฎหมายหลายแห่งในการยื่นขอสิทธิบัตรการดำเนินคดีตามอนุญาโตตุลาการ ธุรกรรมข้ามชาติ เอกสารกิจการร่วมค้า การดำเนินคดีทางแพ่งและทางอาญา ให้กับลูกค้าคนหนึ่งของ White Globe ที่ขอใช้บริการล่ามแปลภาษาพร้อมกันเป็นภาษาเยอรมัน และหลังจากนั้นได้ช่วยในการดำเนินคดีในศาล

คือผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมทางภาษา กำลังมองหาการบริการของ ไวท์โกลบ อยู่หรือไม่

ติดต่อเรา